HU

EN

DE

TUTUS

SECURITY KFT.

TUTUS SECURITY Kft.

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A Tutus Security Kft. a vele kapcsolatba kerülő természetes személyek adatait az alábbi elvek betartás mentén tartja nyilván:

 • jogszerű, tisztességes eljárás és átláthatóság
 • célhoz kötöttség
 • adattakarékosság
 • pontosság
 • korlátozott tárolhatóság
 • integritás és bizalmas jelleg
 • elszámolhatóság

II. Az adatkezelés jogalapjai

A Tutus Security Kft. a vele kapcsolatba kerülő természetes személyek adatait az alábbi elvek betartása mentén tartja nyilván:

 • az érintett hozzájárulása;
 • szerződéskötés
 • jogi kötelezettség teljesítése
 • létfontosságú érdek
 • közérdekű adatkezelés
 • jog, jogos érdek, érdekmérlegelés

 

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:

– beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
– beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
– szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség. adattakarékosság, korlátozotttárolhatóság elve alapján mérlegelés
– tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén)
Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell.

 

III. Az adatkezelés célja

A vállalkozás az alábbi célokból végez adatkezelsét a jogszabályokkal összhangban:

a) … tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

b) lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;

c) munkavállalók ás pályázók adatainak kezelése;

d) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;

e) ügyfelek megrendeléseinek telejsítése;

f) vagyonvédelem, személyi biztonság;

g) törvényben meghatározott kötelezettség telejsítése céljából.

IV. Az adatkezelés időtartama:

A Tutus Security Kft. az adatok megőrzésének időtartamáról tájékoztatja az érintetteket.

 • A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzükk. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
 • A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
 • A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.
 • Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.
 • Pályázati projektek elszámolásához kapcsolódó adatok megőrzése a támogatási szerződésben meghatározott időtartam.

V. Az érintettek jogai

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

a) hozzáférés joga
b) a helyesbítés joga
c) a törléshez való joga
d) az adat kezelésének korlátozásához való joga
e) a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez , illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
f) az adathordozhatósághoz való joga
g) tiltakozáshoz való joga

VI. Az érintettek tájékoztatásának folyamata

A Tutus Security Kft. vállalkozás, mint adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésere vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más megfelelő módon ideértve adott esetben az elektronikus utat is – adja meg. Az érintett kérésére szóbeli tájékozatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

 • Személyes adatok gyűjtése közvetlenül az érintettektől:

Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtjük be, akkor a személyes adatok megszerzésének időpontjában az alábbi információkról tájékoztatjuk az érintetteket:

a)  az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) ha az adatkezelés egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, a harmadik fél jogos érdekei;
e) adott esetben a személyes adatok címzettjei; illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hog az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,

A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása, az érintett a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelsée ellen, valamint az érintett a visszavonás előtt a hozzájárilás alapján veégrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
c) a hozzájárulást bámely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érintett a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.